zhen的个人资料

保密
保密
保密
保密

zhen的病例云

持续性胸背痛伴大汗

0
0
0
回复
3330
浏览
10
资料卡
zhen 2013-11-13 18:01

先天性孤立肾

0
0
0
回复
1669
浏览
4
资料卡
zhen 2013-11-10 08:18

泪小管炎误诊

0
0
0
回复
2781
浏览
8
资料卡
zhen 2013-11-06 20:00

容易误诊误治的颈椎病

0
0
0
回复
3417
浏览
11
资料卡
zhen 2013-11-06 19:46

上8埋伏阻生,致7远颊根吸收

0
0
0
回复
3723
浏览
12
资料卡
zhen 2013-11-06 19:38

儿童纵隔占位

0
0
0
回复
2554
浏览
8
资料卡
zhen 2013-10-31 09:54

颅内占位,少见征象

0
0
0
回复
5619
浏览
20
资料卡
zhen 2013-10-31 09:40

骨髓移植后腹痛腹胀

0
0
0
回复
2511
浏览
7
资料卡
zhen 2013-10-31 09:16