Zen的个人资料

保密
保密
保密
保密

Zen的病例云

肝胃间占位 间质瘤可能

0
0
0
回复
1141
浏览
2
资料卡
Zen 2013-10-13 22:14

双肾多发囊肿

0
0
0
回复
1152
浏览
2
资料卡
Zen 2013-10-13 22:12

肝右叶肿瘤+门脉主干及右支癌栓形成

0
0
0
回复
1278
浏览
2
资料卡
Zen 2013-10-13 22:10

十二指肠癌

0
0
0
回复
794
浏览
1
资料卡
Zen 2013-10-13 22:08

膀胱壁较弥漫增厚伴两侧憩室

0
0
0
回复
1484
浏览
3
资料卡
Zen 2013-10-13 22:05

右侧双肾盂输尿管畸形

0
0
0
回复
1765
浏览
4
资料卡
Zen 2013-10-13 22:02

肠梗阻术后网膜囊大量积液

0
0
0
回复
1340
浏览
3
资料卡
Zen 2013-10-13 21:58

前尿道尖锐湿疣

0
0
0
回复
800
浏览
1
资料卡
Zen 2013-10-09 18:06